Inleiding

De opleiding tot International Mountain Leader (IML) is bedoeld voor gepassioneerde bergsporters met een brede en langjarige ervaring, die zich verder willen ontwikkelen tot bergsportprofessional. De opleiding is na de intake opgebouwd uit theoriedagen, zes praktijkmodulen en minimaal vier stages. Het zomerdeel en het winterdeel kennen beide een examenmodule.

De opleidingsmodulen volgen elkaar op en zijn intensief. De totale opleiding duurt ongeveer 3 jaar en omvat 45 dagen (theorie+praktijk), minimaal 20 stagedagen en ca. 12 dagen assessment, exclusief de studielast zoals toegelicht in de volgende paragraaf. Naast praktijk staan ook theoretische onderwerpen en opdrachten op het programma. De theoretische onderwerpen en opdrachten kunnen door middel van zelfstudie voor een aanzienlijk deel thuis worden gerealiseerd.

De studielast zal per deelnemer verschillen, en bedraagt circa 5 tot 8 uren per week gedurende drie jaar. Dit zijn de uren benodigd voor o.a. (zelf)studie, voorbereidingsopdrachten voor de praktijkmodules, reflecties+evaluaties en het bijhouden van de portfolio (zie Portfolio). In deze uren is niet meegerekend de tijd die gemoeid is met stages en plenaire activiteiten zoals theoriedagen, toetsdagen, praktijkmodules en assessments; zie daarvoor de planning.

In principe is vóór iedere module een theorietoets gepland. De volgende module mag gevolgd worden na een positief advies van de opleider en/of het behalen van de geplande toetsen.

Tijdens de opleiding zullen alle onderwerpen en opdrachten ontleend zijn aan de toekomstige beroepspraktijk met de bijbehorende kennis, vaardigheden en attitude.

De International Mountain Leader is onderweg in veel verschillende gebieden. Uitgangspunt is dan ook om tijdens de opleiding in veel verschillende gebieden en landen actief te zijn.

Naast de opleidingsmodulen verwachten we dat je tijdens je zelfstandig te maken tochten/vakanties de verworven kennis en vaardigheden bewust toepast om je verder te ontwikkelen.

Erkenning

Nationaal

De NLAIML opleiding tot International Mountain Leader (IML) is binnen de kwalificatie structuur sport (KSS) geaccrediteerd, en daarmee nationaal erkend door het ministerie van VWS, als een opleiding op niveau 4. Via NOC*NSF is deze KSS instructeurslijn ook geborgd in het NLQF (Nederlandse Qualification Framework) en daarmee in het EQF (European Qualification Framework).

Tevens is NLAIML geregistreerd in het CRKBO-register: Centraal Register Kort BeroepsOnderwijs. Deze registratie betekent enerzijds een erkenning dat NLAIML voldoet aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs, en anderzijds dat de opleiding vrij van BTW mag worden aangeboden.

Internationaal

Daarnaast is de opleiding internationaal erkend en geaccrediteerd door UIMLA. UIMLA is de internationale koepel van International Mountain Leaders en maakt en bewaakt als zodanig internationale afspraken en kwaliteit van de opleidingen tot IML.

> Inhoud