Inleiding

De opleiding tot International Mountain Leader (IML) is bedoeld voor gepassioneerde bergsporters met een brede en langjarige ervaring, die zich verder willen ontwikkelen tot bergsportprofessional. De opleiding tot International Mountain Leader (UIMLA IML) is, naast de berggidsenopleiding (UIAGM) een van de twee internationaal erkende opleidingen voor bergsportprofessionals. Dit betekent dat je met deze opleiding in principe over de gehele wereld mag werken als IML. Tussen de berggidsen-opleidingen en de IML-opleidingen zijn veel overeenkomsten. Er zijn echter ook duidelijke verschillen.

Bij de berggidsen ligt het accent meer op de technische handelingen en vaardigheden. Hierbij is het touw, met bijbehorende materialen, een veelvuldig middel om het doel, de top te bereiken. Bij de IML ligt het accent meer op het bewegen en beleven van de bergwereld en zal het touw als laatste middel worden ingezet om de veiligheid van de deelnemers te waarborgen. De berggidsen en IML’s zijn beiden beroepsmatig onderweg in zowel de zomer- als de winterperiode. De IML’s hebben hierin een andere werkomgeving: geen klim-, geen skiactiviteiten, geen gletsjers (op een enkele uitzondering na).

De opleiding is na de intake opgebouwd uit zes theoriedagen, zes praktijkmodules en minimaal vier stages. Het zomerdeel en het winterdeel kennen beide een examenmodule.

De opleidingsmodulen volgen elkaar op en zijn intensief. De totale opleiding duurt ongeveer 3 jaar en omvat 45 dagen (theorie + praktijk), minimaal 20 stagedagen en ca. 12 dagen assessment, exclusief de studielast zoals toegelicht in de volgende alinea. Naast praktijk staan ook theoretische onderwerpen en opdrachten op het programma. De theoretische onderwerpen en opdrachten kunnen door middel van zelfstudie voor een aanzienlijk deel thuis worden gerealiseerd. Na elke theoriemodule volgt een toets. Tijdens de praktijkmodules worden enkele deeltoetsen praktijk afgenomen, vooruitlopend op het assessment. Dit wordt aangegeven in de modulebeschrijvingen.

De studielast zal per deelnemer verschillen, en bedraagt circa 5 tot 8 uren per week gedurende drie jaar. Dit zijn de uren benodigd voor o.a. (zelf)studie, voorbereidingsopdrachten voor de praktijkmodules, reflecties+evaluaties en het bijhouden van de portfolio (zie Portfolio). In deze uren is niet meegerekend de tijd die gemoeid is met stages en plenaire activiteiten zoals theoriedagen, toetsdagen, praktijkmodules en assessments; zie daarvoor de planning.

De ervaring leert dat deze studielast niet egaal verdeeld is over het jaar maar dat er studielast pieken optreden voorafgaand aan de praktijkweken in verband met de aan te leveren opdrachten en voorbereidingen.

De volgende module mag gevolgd worden na een positief advies van de opleider en/of het behalen van de toetsen. Om deel te mogen nemen aan het zomerassessment dienen alle zomer theorie, alle zomer praktijkweken inclusief bijbehorende opdrachten en alle zomerstages met goed gevolg te zijn afgerond en het portfolio tijdig gevuld te zijn. Om deel te mogen nemen aan de tweede winterpraktijkweek dient alle winter theorie én de eerste winterpraktijkweek met goed gevolg te zijn afgerond. Het winterassessment kan alleen worden afgelegd als alle onderdelen van de opleiding positief zijn afgerond, inclusief het zomerassessment, en het portfolio compleet is.

Tijdens de opleiding zullen alle onderwerpen en opdrachten ontleend zijn aan de toekomstige beroepspraktijk met de bijbehorende kennis, vaardigheden en attitude.

Gedurende de opleiding is het streven om alle deelcompetenties steeds meer te combineren en te integreren in de praktijk van het begeleiden van groepen in de bergen.

De International Mountain Leader is onderweg in veel verschillende gebieden. Uitgangspunt is dan ook om tijdens de opleiding in veel verschillende gebieden en landen actief te zijn.

Naast de opleidingsmodulen verwachten we dat je tijdens je zelfstandig te maken tochten/vakanties de verworven kennis en vaardigheden bewust toepast om je verder te ontwikkelen.

Erkenning

Nationaal

De NLAIML opleiding tot International Mountain Leader (IML) is binnen de kwalificatie structuur sport (KSS) geaccrediteerd, en daarmee nationaal erkend door het ministerie van VWS, als een opleiding op niveau 4. Via NOC*NSF is deze KSS instructeurslijn ook geborgd in het NLQF (Nederlandse Qualification Framework) en daarmee in het EQF (European Qualification Framework).

Tevens is NLAIML geregistreerd in het CRKBO-register: Centraal Register Kort BeroepsOnderwijs. Deze registratie betekent enerzijds een erkenning dat NLAIML voldoet aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs, en anderzijds dat de opleiding vrij van BTW mag worden aangeboden.

Internationaal

Daarnaast is de opleiding internationaal erkend en geaccrediteerd door UIMLA. UIMLA is de internationale koepel van International Mountain Leaders en maakt en bewaakt als zodanig internationale afspraken en kwaliteit van de opleidingen tot IML.

> Inhoud